Annonce

Annonce

Stald med goldkøer

I alt står landbruget for 94 pct. af al ammoniakudledning herhjemme - omtrent halvdelen kommer fra landbrugsjorde, mens den anden halvdel bliver udledt fra stalde og gylletanke. Foto: Irene Brandt-Møller

Landbrugets luftforurening er stadig for høj - nu reagerer EU

Udledningen af sundhedsskadelig ammoniak er stadig for høj herhjemme - aflivningen af mink har dog bragt os tættere på målet, som skulle være nået i 2020. EU tager indledende skridt til en retssag mod Danmark.

Danmarks udledning af sundhedsskadeligt ammoniak er stadig for høj, i forhold til hvad vi har forpligtet os til i EU, og det får nu EU-Kommissionen til at tage første skridt mod en retssag med en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark. Det skriver altinget.dk.

Danmark har forpligtet sig til at reduceret udledningen med 24 pct. i 2020 i forhold til 2005, men nåede blot 17 pct. ifølge tal fra Aarhus Universitet.

Universitetet melder dog ifølge Altinget.dk om en markant reduktion fra 2020 til 2021 på grund af aflivningen af de danske mink og forventer, at vi derfor med nød og næppe når reduktionsmålet i 2021.

I slutningen af 2020 lød det også fra både chefkonsulent på Aarhus Universitet Ole-Kenneth Nielsen og seniorforsker på Københavns Universitet Brian H. Jacobsen, at Danmark formentlig ville nå reduktionsmålet i 2021, da de næsten 17 mio. mink blev aflivet.

Åbningsskrivelse er første skridt på vejen mod en retssag, og Danmark har to måneder til at besvare den. Hvis der ikke findes et kompromis, og Danmark fastholder, at det lever op til det pågældende direktiv, vil Kommissionen anlægge en sag mod Danmark ved EU-Domstolen.

Seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling Kåre Press-Kristensen er glad for, at Danmark nærmer sig målet, men han kalder hele sagen for "pinlig".

”Vi skal huske, at det er et tilfælde, at vi står til at opfylde de her krav. Det er kun, fordi der kom en global pandemi, der fik os til at aflive alle mink,” siger han til altinget.dk og udtrykker bekymring for den fremtidige udledning, idet dele af minkerhvervet ser ud til at starte op igen.

Skader sundhed og natur

Udledningen af ammoniak stammer især fra landbrugets husdyr - særligt områder med høj husdyrtæthed. Også lagringen og udbringningen af husdyrgødning på markerne bidrager væsentligt til den samlede udledning af ammoniak, som dermed har en andel i den luftforurening, der vurderes at føre til over 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark.

I alt står landbruget for 94 pct. af al ammoniakudledning herhjemme - omtrent halvdelen kommer fra landbrugsjorde, mens den anden halvdel bliver udledt fra stalde og gylletanke.

Ammoniakfordampningen påvirker følsomme naturområder som heder, overdrev og næringsfattige søer og vandløb - også havet bliver negativt påvirket, da den fordampede ammoniak øger kvælstoftilførslen.

Mulige værktøjer

Fordampningen kan reduceres ved hjælp af tiltag i både stalden og på marken.

I 2020 fremsatte det såkaldte NEC-udvalg bestående af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, SEGES, Dansk Agroindustri og Aarhus Universitet en række forslag til at sænke udledningen:

  • Krav om hyppig udmugning hos mink og høns.

  • Frivillige aftaler om mindre råprotein i foder til slagtesvin og malkekvæg.

  • Øget anvendelse af teltoverdækning af gyllebeholdere.

  • En måneds forlængelse af perioden, hvor det som udgangspunkt er forbudt at udbringe flydende husdyrgødning.

  • En tilskudsordning til teltoverdækning af gyllebeholdere.

I et igangværende GUDP-støttet projekt er forskere også ved at udvikle et nyt skær, der monteres på gyllevogne og øger infiltreringen af gylle i jorden, så mindre ammoniak fordamper.

Projektet vil også undersøge, hvordan råvaresammensætning kan medvirke til at reducere pH i den afgassede gylle, samt hvorledes såkaldt 'in-line'-behandling af tungtomsættelige organiske forbindelser kan øge gasudbyttet og være med til at reducere viskositet og dermed infiltrationshastighed af gylle i jord, hvorved ammoniaktabspotentialet reduceres. 

Flere artikler fra samme sektion

EU-Kommissionen vil tillade glyphosat i mindst 10 år endnu

Venstre håber, at tilladelsen til at bruge glyphosat bliver forlænget, mens SF og Enhedslisten er imod. EU-agenturet Efsa vurderer, at der ikke er uacceptable risici ved glyphosat, men erkender en risiko for pattedyr og manglende viden på en række områder.

20-09-2023 3 minutter Pesticider,   EU,   Miljø

Efter endnu en forulykket grisetransport vil Dyrenes Beskyttelse nu have handling

Seks forulykkede grisetransporter i år får nu Dyrenes Beskyttelse til at efterlyse en kortlægning og analyse af ulykkerne tungt lastede dyretransporter. Organisationen spekulerer i, om lastbilerne er for høje.

19-09-2023 3 minutter Dyrevelfærd

Minister tager til Bruxelles for at få ryddet op i regeljunglen

Fødevareminister Jacob Jensen har sat sig for at forenkle reglerne for landbruget og fødevarevirksomheder. Mandag rejste han til Bruxelles for at tage emnet op i EU.

18-09-2023 3 minutter Politik,   EU