Annonce

Annonce

Illustration, der viser et optimalt landbrug, der giver plads til flere arter

Tankegangen bag konceptet ”land-sharing” - som illustreret - er, at både naturen og landbrugsdriften skal deles om pladsen på landbrugsarealer. Dette ses ofte i kontrast til ”land-sparing”, hvor produktionen intensiveres for at øge udbyttet på dyrket jord, hvilket kan frigive plads til ren natur. Illustration: Morten Telling

Værktøj skal fremme biodiversitet i landbrugslandet

NYT FRA ICROFS: Tankegangen bag konceptet 'land-sharing' er at give naturen mere plads på det dyrkede areal. Til gengæld vil den nyttige biodiversitet hjælpe med at øge vores produktion.

Af: Yoko Dupont, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Bent Rasmussen, specialkonsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Biodiversitet er kvidrende fugle i og omkring marken, summende insekter, agerhøns, harer og andre større dyr, som lever i agerlandet, foruden mangfoldigheden af planter, svampe og andre mere eller mindre synlige organismer. Biodiversitet er variationen af liv.

Naturens mangfoldighed har værdi, selvom det er svært at måle i kroner og ører. Men en del af markbiodiversiteten har økonomisk værdi: Det gælder for eksempel fugle, edderkopper, snyltehvepse og andre dyr, som naturligt lever af skadedyr, der angriber vores afgrøder; og bier og andre insekter, som hjælper med at krydsbestøve afgrøder som raps, kløver og hestebønne.

Kan vi hjælpe de nyttige organismer i landbrugsdriften, kan vi nedbringe tab pga. skadedyr eller øge produktionen af insektbestøvede afgrøder.

Har vi en høj mangfoldighed af nyttedyr, er vi også mere sikre på en stabil ”ydelse” fra naturen. Er forholdene dårlige for bladluseædende mariehøns et år, så kan biologisk bekæmpelse f.eks. opretholdes, hvis der findes andre naturlige fjender på marken, såsom svirrefluer, hvor nogen har larver, der også lever af bladlus.

Men biodiversiteten – både den nyttige og mere generelle - er ofte udfordret i intensivt opdyrket landbrugsland, hvor der er få uforstyrrede steder til fødesøgning, redepladser, og andre krav til levesteder for vilde arter.

Opdyrket land udgør over halvdelen af landarealet i Danmark. Desuden er danske landbrugslandskaber typisk mosaikker af dyrkede marker, adskilt af markskel, levende hegn, og andre småbiotoper, som udgør vigtige levesteder for vilde dyr og planter.

Mange organismer er dog ikke begrænsede af menneskeskabte eller naturlige grænser, men bevæger sig mellem dyrkede og udyrkede områder, og på tværs af bedrifter.

Biodiversitet på marken afhænger med andre ord af den biologiske mangfoldighed, som lever i de tilstødende naturlige arealer - og omvendt.

Derfor mener vi, at en helhedsorienteret tilgang er en nødvendighed for at forbedre levevilkår for nyttedyr og andre vilde arter, som lever i og omkring marker i landbrugslandet.

Hvis naturlige organismer får plads i de dyrkede arealer, vil den nyttige biodiversitet til gengæld hjælpe med at øge vores produktion.

Det er tankegangen bag tilgangen ”land-sharing”, altså at både naturen og landbrugsdrift skal deles om pladsen på landbrugsarealer. Dette ses ofte i kontrast til ”land-sparing”, hvor produktionen intensiveres for at øge udbyttet på dyrket jord, hvilket kan frigive plads til ren natur.

Organic+-projektet arbejder på at fremme biodiversitet i landbrugslandskaber på tværs af dyrkede marker - samt små og større arealer med natur.

Helt konkret undersøger vi ved hjælp af computersimulering, hvordan bestande af udvalgte organismer (nytteinsekter, pattedyr og fugle) udvikler sig i digitaliserede landskaber. Simuleringer af scenarier med og uden forskellige biodiversitetstiltag og over 20-50 år giver et fingerpeg om, hvordan landbrugstiltag kan påvirke vilde arter og dermed biodiversitet regionalt og på lang sigt.

Ser vi muligheder for at forbedre landbrugsområder som levesteder for vilde organismer, er praksisfællesskab en nærliggende strategi til at fremme biodiversitet. Det vil sige et samarbejde mellem landmænd i samme område, så både landbrug og natur er integreret over et større område.

Hertil kommer samarbejdet gennem værdikæden af landmænd, forhandlere og forbrugere, så alle trækker på samme hammel mod et større naturhensyn. Her kan man tale om en helhedsorienteret tilgang i bred forstand!

Organic+ er del af Organic RDD7-programmet, som koordineres af ICROFS og har fået tilskud fra GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Flere artikler fra samme sektion

Klima og biodiversitet på driftsplanen tæller nu med i mælkeregnskabet

Økolog Klaus Kristensen er en af de danske Arla-landmænd, der nu får en ekstra bonus for sin økologiske mælk, fordi han har skruet op for biodiversitet og klimatiltag på gården. Og han går efter endnu større gevinst

29-09-2023 7 minutter

Græssende dyr kan være bedre for klimaet end dyr på stald

Debatten på årsmødet i Kød- og Naturgræsserudvalget i Økologisk Landsforening var præget af den udskamning, branchen føler sig ramt af i forhold til kvægets klimabelastning. Forskning i afgræsningens mulige klimafordel er i gang.

28-09-2023 8 minutter Kvæg,   Klima

Velfærdskontrol viser atter regelbrud: Kalve får ikke opfyldt suttebehov og opstaldes enkeltvist

Fødevarestyrelsens kontrol af 308 kvægbesætninger viste, at der var overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne i 24 pct. af besætningerne. Styrelsen kalder resultatet "bekymrende".

23-09-2023 4 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg