Annonce

Annonce

Kvæg står ved fodertruget

Siden den industrielle revolution i midten af 1800-tallet er koncentrationen af metan i atmosfæren mere end fordoblet. Husdyrproduktionen er den største enkeltstående kilde til vores metanudledninger, idet den står for 32 pct. af vores samlede metanudledning, hvilket er højere end udledningen fra olie- og gasproduktionen. Foto: K-State Research and Extension/flickr/CC-BY-2.0

Kødgiganter udleder næsten lige så meget metan som hele EU

Verdens udledning af den potente klimagas metan er støt stigende. Verdens 15 største kød- og mejeriproducenter udleder sammenlagt mere metan end Rusland og næsten lige så meget som EU. Se her hvad du som økolog kan gøre.

Hvis vi vil gøre os forhåbninger om at holde den globale opvarmning på max 1,5 grader celsius, er det nødvendigt, at vi får reduceret vores udledninger af metangas mærkbart det kommende årti.

Ifølge FN's klimapanel, IPCC, skal udledningen reduceres med ca. 34 pct. i 2030 sammenlignet med 2020. Det går dog i stik modsatte retning, for både udledningen og atmosfærens koncentration af metangas har i år slået rekord, og et væsentligt bidrag hertil kommer fra verdens store kød- og mejeriproducenter.

Verdens fem største kød- og 10 største mejeriproducenter udleder samlet set mere metan end Rusland, og hvad der svarer til lidt over 80 pct. af EU's samlede udledning. Blandt producenterne er danske Arla og Danish Crown at finde.

Det viser den nye rapport 'Emissions impossible: Methane edition' fra den tysk-amerikanske nonprofit organisation Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), der undersøger bæredygtighed i fødevare- og landbrugsproduktion.

"Det gjorde mig virkelig målløs," siger Shefali Sharma, direktør for IATP's europæiske kontor, om tallene til The Guardian.

"Vi kan ikke fortsætte med, at denne håndfuld virksomheder har kontrol over så mange dyr," fortsætter han.

Metan fra landbruget

De største kilder til udledningen af metan fra landbruget er:

 • Enterisk metan (metan fra fordøjelesen) fra kvæg

  • Dette kan økologerne gøre for at mindske udledningen:
   • Øget fedtsyreandel til max. 45 g/kg TS i malkekøernes foderration (dog ikke altid oplagt til økologer).
   • Optimering af det samlede antal dyr i stalden ved at sikre sunde dyr (reducere spild)
   • Fornuftig strategi for ungdyr. Eks. forlænget laktation, øget holdbarhed/levealder, reduceret kælvningsalder, kønssorteret sæd og krydsning med kødkvæg.
   • Øget grovfoderkvalitet så der opnås høj fodereffektivitet.
 • Metan fra gødningen i kvæg- og griseproduktionen

  • Det kan økologerne gøre for at mindske udledningen:
   • Hyppig gylleudslusning, levering til biogas.
 • Dyrkning af lavbundsarealer

  • Det kan økologerne gøre:
   • Undgå dræning og omdrift på organogene jorder, evt. udnyttes til afgræsning i tørre perioder.

Kilde: Innovationscenter for Økologisk Landbrug

150 lande er med i global pagt

Siden den industrielle revolution i midten af 1800-tallet er koncentrationen af metan i atmosfæren mere end fordoblet, og det er et problem, fordi gassen har en opvarmende effekt, som over en 20-årig periode er mere end 80 gange højere end CO2 - den har dog en kortere levetid i atmosfæren, før den nedbrydes.

Fordi gassen har så kort en levetid, vil det også have den største umiddelbare effekt på klimaet, hvis vi nedbringer udledningerne af den, hvorimod CO2 har en levetid på flere 100 år.

"Vores bedste håb for at holde den globale opvarmning under 1,5 grader er gennem hastige reduktioner af vores metangasudledninger, som kun er muligt med mere ambitiøs handling, der i den globale metanpagt og de enkelte nationers politikker er målrettet husdyrindustrien. Landbrugsaftalen i USA og EU's CAP burde hjælpe landbrugere med at producere mindre og bedre kød- og mejeriprodukter til gavn for menneskeheden og planeten," siger Ricardo Salvador, programleder for fødevarer og miljø ved organisationen Union of Concerned Scientists, i en pressemeddelelse.

Den globale metanpagt har underskrifter fra omtrent 150 lande, som har lovet at bidrage til at nedbringe den globale udledning af metangasser med 30 pct. i 2030 i forhold til 2020.

Landbrugsdyr er den største enkeltstående kilde til vores metanudledninger, idet de står for 32 pct. af den samlede menneskeskabte metanudledning, hvilket er højere end udledningen fra olie- og gasproduktionen.

Kødgiganten JBS har det klart største aftryk af alle producenter i rapporten og står for 40 pct. af de 15 virksomheders udledning. JBS udleder mere metan end dyreholdet i Frankrig, Tyskland, Canada og New Zealand tilsammen.

JBS har ikke svaret på The Guardians henvendelse.

Her er rapportens anbefalinger

Rapporten fremsætter fire forslag til, hvordan udledningen kan nedbringes:

 • Der skal sættes bindende reduktionsmål for landbrugssektoren i tråd med det globale mål om at holde den globale opvarmning på maksimalt 1,5 grader.

 • Kræve at virksomheder konsekvens og detaljeret indrapporterer deres egne og deres leverandørers drivhusgasser, og dette skal verificeres af tredjepart. De forskellige drivhusgasser skal opgøres separat.

 • Etablere en retfærdig måde for husdyrlandbrug at omstille sig på, så de reducerer deres antal af dyr.

 • Alle forureningskilder fra den industrielle husdyrproduktion skal reguleres, så flere bevæger sig over i agroøkologi.

 • De politiske landbrugsaftaler, såsom EU's CAP, skal revideres, så de i højere grad belønner de goder for naturen og samfundet, som landbruget bidrager med, og som kan skubbe på udviklingen mod mere agroøkologi. Landbrugsstøtte skal gå til aktiviteter, der bidrager positivt til samfundet og naturen, frem for masseproduktionen af foder.

Mangelfulde og uigennemsigtige data

Rapporten er den fjerde af sin slags i serien 'Emissions impossible', og forfatterne konstaterer, at der undervejs i udgivelserne konsekvent har været en udpræget mangel på både handling fra virksomhederne, offentlige data over udledningerne og politiske indgreb.

'Ingen af de undersøgte virksomheder har kortlagt og offentliggjort metanudledningerne fra deres leverandørkæde. Kun ni af de 15 virksomheder indrapporterer visse dele af deres drivhusgasudledninger. Basal information om uafhængige beregninger af udledningen såsom årlige produktionstal for kød og mælk i hver region er enten ikke publieret af virksomhederne eller er oplyst inkonsekvent i årenes løb,' skriver IATP i rapporten.

Den manglende afrapportering har også haft indflydelse på tallene bag. For at udregne hver virksomheds udledning har forfatterne i stedet indhentet tal for antallet af slagtekroppe og mængden af produceret mælk, undersøgt hvor meget af det de enkelte producenter har ansvaret for og ved hjælp af regionale data for udledningen af drivhusgasser per kg slagtekrop og liter mælk beregnet mængden af metan.

Uenige i kritikken

Den manglende gennemsigtighed i de reelle tal er samtidig også en svaghed i rapportens beregninger, fordi tallene ikke bliver så detaljerede, men i stedet maler et overordnet billede, erkender forfatterne. Der kan for eksempel være forskelle i udledningerne fra drøvtyggere, alt efter om de er græsfodrede eller står på stald og får grovfoder.

'Data i så høj detaljegrad kan kun indhentes via et samarbejde med virksomhederne selv eller gennem obligatorisk indrapportering og verificering af de nationale myndigheder,' skriver de.

Pressechef i Arla Jesper Skovlund afviser over for Dagbladet Information, at virksomheden forsøger at skjule noget.

"Vi er fuldt ud bevidste om vores rolle i klimadebatten, og at vi skal reducere vores udledning af metangas. Det skjuler vi ikke. Og netop derfor er data og gennemsigtig rapportering en essentiel del af vores arbejde," skriver Jesper Skovlund i et mailsvar til avisen og tilføjer, at Arla har fremlagt køreplaner for, hvordan de når deres klimamål for 2030 og 2050.

Danish Crown oplyser til Økologisk Nu, at virksomheden udgiver en bæredygtighedsrapport i næste uge, og at den vil offentliggøre tal for udledningen i scope 3, som dækker over alle aktører, der ikke er ejet af Danish Crown, men som på en eller anden måde indgår i aktiviteterne, eksempelvis transport og affaldshåndtering.

Koncernen vil desuden forpligte sig til de såkaldte 'science based targets' for perioden 2030-2030, hvilket betyder, at den vil efterleve de videnskabelige anbefalinger, der skal til for at holde den globale opvarmning et godt stykke under to grader.

USA har som det eneste land har nedbragt sine udledninger af metangasser med over fem pct. (5,42 pct.) fra 2010 til 2020. Danmark har reduceret med 1,55 pct. i samme periode. De seneste data, som IATP har kunnet finde over storudlederne Brasilien og Kina, er fra hhv. 2016 og 2014, og viser, at Brasilien har øget udledningen med godt seks pct. over en ti-årig periode, mens Kina har øget sine med knap 18 pct. over en 20-årig periode.

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

05-07-2024 3 minutter Pesticider,   Forskning,   Udland