Annonce

Annonce

Genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en af vigtigste dele af naturprojektet. Her ses Kongeåens udrettede løb, og de naturlige slyngninger anes stadig i landskabet.

Kæmpe naturprojekt skal skabe bedre rammer for biodiversiteten langs Kongeåen

En investering på 100 mio. kr. skal bringe Kongeåens slyngninger tilbage og forvandle 644 ha lavbundjord til et storslået naturområde i Esbjerg Kommune.

Et historisk stort naturprojekt ved Kongeåen bliver nu til virkelighed. Budgettet er på 100 mio. kr., og finansiering ser ud til at falde på takket være 58 mio. kr. fra EU’s LIFE Fond.

EU-midlerne gør det muligt at forvandle 644 ha marker og lavbundsjord til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne og skabe bedre vilkår for biodiversiteten.

Det sydvestjyske naturprojektet er blevet til i et stærkt samarbejde mellem, landbruget, private fonde, Nationalpark Vadehavet, offentlige myndigheder og Esbjerg Kommune.

Mange parter deltager

Det er første gang, at Esbjerg Kommune arbejder med et naturgenopretningsprojekt i denne størrelsesorden. Med et samlet budget på 100 mio. kr. og et areal på 644 ha skal Kongeå-projektet løse det stigende problem med oversvømmelser i området langs åen fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud mod Vadehavet.

Om projektet

 • Naturprojektet ved Kongeåenfokuserer på at omdanne de lavere liggende områder ved åen fra landbrugsjord til et frodigt naturområde. Efter jordfordelingen vil Kongeåen blive genslynget på en strækning fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud til Vadehavet. Det vil forlænge åløbet med 3,5 km.
 • Genslyngning af Kongeåen skal fremme forholdene for en række arter:
 • Under vandspejlet drejer det sig især om snæblen, lampretter og laks.
 • I vandkanten er det arterne spidssnudet frø, strandtudse og grøn mosaikguldsmed, som vil få bedre vilkår.
 • På land vil Vadehavets rige fuglelivet også nyde godt af de nye raste- og fourageringsområder.

Kilde Esbjerg Kommune

Samtidig skabes et stor naturområde hvor klimatilpasning, natur, biodiversitet, renere vand og naturoplevelser går hånd i hånd.

Realiseringen sker i tæt samarbejde med Den Danske Naturfond, 15. juni Fonden, Miljøstyrelsen, Sydvestjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet.

”Projektet binder mange tråde sammen, og på elegant vis løses et stort problem på en måde, som skaber en masse merværdi. Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen, og der skal lyde en stor ros til de mange interessenter og partnere”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i en pressemeddelelse om naturprojektet.

Formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, glæder sig til at sikre naturen så meget mere plads med så mange flere gode levesteder.

”Alle vinder ved at genslynge Kongeåen. Dyr og planter får nye levesteder, vandet i Kongeåen bliver renere, og alle får adgang til nye store naturoplevelser. Landmænd der har oversvømmede marker, får mulighed for at sælge eller bytte deres jord,” siger Bengt Holst.

Landbrugsjord bliver til natur

Formelt underskrives aftalen om EU-støtten på de 58 mio. kr. inden juli, hvilket bliver startskuddet til en jordfordeling, hvor den lavtliggende landbrugsjord langs Kongeå-strækningen opkøbes. Derefter går arbejdet i gang med at genslynge Kongeåen, hvilket også har til formål at øge bestanden af den truede laksefisk snæbel i området. Det vil bl.a. omfatte indfangning og udsætning af flere snæbelyngel.

”Med naturprojektet kan vi kombinere flere værktøjer og skabe værdi på mange måder. Med jordfordeling og vandparkering skaber vi klimasikring af landbrugets arealer og samtidig skabes et uforstyrret område til fugle, planter og insekter”, siger Niels Laursen, formand Sydvestjysk Landboforening.

Lodsejerne har vist stor interesse i at deltage i en jordfordeling. Her sælger de landbrugsjord tæt på Kongeåen for at købe erstatningsjord, hvis de skulle ønske det. De lodsejere skal nu kontaktes igen for at sikre, at der stadig er opbakning til projektet.

”Jeg ser frem til dette vigtige projekt, som både skal bidrage til at forbedre biodiversiteten, og løse udfordringer langs den ydre del af åen. Det er en fælles indsats med mange aktører, hvor især Esbjerg Kommune og landbruget spiller en afgørende rolle. Fra Nationalpark Vadehavet vil reguleringsjægere have fokus på bestande af mårhund, mink og ræv, som udgør en fortsat trussel mod engfuglebestanden,” siger Janne Liburd, bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet.

Truede arter får nye muligheder

Det nye naturområde ved Kongeåen skal sikre gode levesteder for en række arter i vandet og på land, som er truet eller i tilbagegang.

”Her gribes klimaudfordringerne an på en kreativ måde, der samtidig formår at skabe mere natur og fremmer biodiversiteten. Det er et helt unikt projekt, som endelig rykker nærmere en realisering”, siger Jørgen Ahlquist, formand for Klima & Miljøudvalget.

”Vadehavsområdet er et af de rigeste og største naturområder i Danmark. Men marsklandskabet er mange steder præget af en landbrugsdrift, der gennem en lang årrække har forringet naturværdierne i området. Det er derfor en stor glæde for 15. Juni Fonden, at vi kan bidrage til dette meget ambitiøse naturgenopretningsprojekt omkring Kongeåen. Vi er glade for, at LIFE-programmet har erkendt den betydning, marsklandskabet omkring Kongeåen har for hele Vadehavsområdet,” siger Per Voetmann, direktør i 15. Juni Fonden.

Uden at forstyrre flora og fauna i det kommende naturområde planlægges der også at skabe rekreative muligheder i udkanten af projektområdet i form af færdiggørelsen af et samlet stiforløb tværs over Jylland fra Kongeåens udspring i Kolding til dens udløb i marsken, som bliver realiseret med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

De betaler for projektet

Økonomien i projektet kommer efter planen til at hvile på donationer fra flere parter:

 • EU's LIFE Fond: 58 mio. kr.
 • Den Danske Naturfond: 17 mio. kr.
 • Esbjerg Kommune: 6 mio. kr.
 • Den A.P. Møllerske Støttefond: 5,5 mio.
 • 15 juni Fonden: 4,5 mio. kr.
 • Nationalpark Vadehavet: 185.000 kr.
 • Miljøstyrelsen: 100.000 kr.
 • Sydvestjysk Landboforening: 50.000 kr.

Flere artikler fra samme sektion

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

21-05-2024 3 minutter Miljø,   Drikkevand,   Pesticider

»Det er nødvendigt for mennesket at genoprette sine bånd til naturen«

To dage om ugen er skoledagen markant anderledes for 21 børn i Chile: De køres til en lille landbrugsskole for at lære om agro-økologi og selvforsyning, og flere lignende initiativer spirer nu frem i landet. Det er noget, myndighederne har bemærket.

16-05-2024 8 minutter Udland,   Uddannelse

For første gang påviser forskere en sammenhæng mellem PFAS i drikkevand og hjertekarsygdomme

Data fra en italiensk region, hvor nogle borgere drak PFAS-forurenet vand og andre ikke gjorde, viser en tydelig sammenhæng mellem PFAS og øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme.

15-05-2024 5 minutter PFAS,   Miljø,   Forskning